Konkurrensverket avstyrker förslag om prisreglering av bärkassar

Publicerad

I ett yttrande över Naturvårdsverkets rapport om minskad förbrukning av plastbärkassar avstyrker Konkurrensverket förslaget om ett reglerat lägsta pris.

Åtgärder som driver på strukturomvandlingen till fördel för miljövänligare produkter kan vara motiverade. Konkurrensverket anser dock att stor restriktivitet bör prägla överväganden kring reglering av priser på konkurrensutsatta marknader, särskilt prisreglering som baseras på ett visst materialslag, tekniska särdrag eller liknande.

Konkurrensverket anser sammantaget att förslaget om reglering av ett lägsta pris för enbart plastbärkassar är otillräckligt motiverat med hänsyn till dess snedvridande inverkningar på konkurrensen mellan bärkassar av olika material och den betydande kostnad förslaget kan antas medföra för svenska konsumenter. Konkurrensverket avstyrker därför förslaget om ett reglerat lägsta pris om 5 kronor för plastbärkassar.

Senast uppdaterad:

Relaterad information