Konkurrensverket avstyrker förslag om mediestöd

Publicerad

Konkurrensverket avstyrker medieutredningens förslag om mediestöd. Det framgår av ett yttrande till regeringen. Förslaget riskerar att driva upp angivna kostnadsnivåer samt gynna stora koncerner framför fristående medieföretag.

Regeringens medieutredning föreslår att presstödet ska ersättas av ett mediestöd för allmänna nyhetsmedier. I det föreslagna mediestödet, som ersätter nuvarande presstöd, föreslås att stöd ska ges utifrån mottagarens kostnader. Konkurrensverket har ingenting emot att efterfrågan uppskattas på andra, mer flexibla sätt än abonnerad upplaga, under
förutsättning att det är rättvisande. Stöd som utgår ifrån mottagarens kostnader driver dock i regel upp angivna kostandsnivåer och därmed indirekt också kostnaderna för staten.

Det högsta tillåtna stödet är högt i förhållande till kostnaderna, för endagarstidningar är den övre gränsen 75 procent av kostnaderna.
Kraven på tidningsföretagen för att få ta del av stödet är förhållandevis lågt.

Omfattningen av de medier som kan ta del av stödet breddas samtidigt som det inte preciseras tydligt i förslaget vilka medier som ingår. Ser man till detta finns det en uppenbar risk att de ökade kostnaderna för staten kan vara underskattade.

Det finns även en risk att förslaget gynnar stora koncerner och etablerade företag framför fristående företag. För att få ta del av mediestödet krävs att tidningen består av minst 20 procent egenproducerat material. Marknadsandelarna för de åtta största tidningskoncernerna låg på
90 procent under 2015. En 20-procentsgräns för eget material skulle innebära att de större tidningskoncernerna kan samarbeta om övrigt
innehåll inom koncernen, medan ett fristående tidningsföretag inte kan dela kostnaderna mellan flera titlar. Det föreslagna mediestödet förstärker
de etablerade medieföretagens ställning på marknaden.

Senast uppdaterad:

Relaterad information