Konkurrensverket avstyrker förslag om central statlig tolkresurs

Publicerad

En ny tolklag, ökade utbildningsinsatser, nya tillsynsbestämmelser och skärpt auktorisation. Det är några av de förändringar som presenteras i utredningen "Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk". Konkurrensverket tillstyrker i allt väsentligt förslagen men avstyrker förslaget om central tolkresurs.

Konkurrensverket delar utredningens (SOU 2018:83) bedömningar om att de regler som föreslås skulle innebära en positiv utveckling för tolkbranschen.

Konkurrensverket instämmer i Tolkutredningens ställningstagande att avgifter inte bör införas för tillsyn av registrerade tolkförmedlingar, bland annat då tillsynsavgifter kan påverka konkurrensen. Allt för höga tillsynsavgifter kan hämma etableringen av nya och mindre företag på marknaden.

Tolkutredningen föreslår även en enhetlig statlig tolkportal för samordning och beställning av statliga tolktjänster. Konkurrensverket välkomnar en sådan lösning och framhåller att tydligare regler och ökad samordning av krav och tekniska förutsättningar underlättar upphandling av tolktjänster. Det gäller särskilt då majoriteten av de tolkar som är verksamma i Sverige är egenföretagare eller uppdragstagare. Deras möjligheter att sälja tjänster till olika myndigheter förenklas om standardiserade rutiner och system tillämpas.

Utredningen föreslår att staten prövar frågan om att inrätta en egen central tolkresurs med anställda tolkar. Konkurrensverket avstyrker förslaget eftersom det skulle riskera att snedvrida konkurrensen på marknaden.

Konkurrensverket vill också framhålla att utredningens förslag om att tolkars auktorisation från och med 2024 ska bygga på godkänd tolkutbildning kan medföra en brist på tolkar eftersom merparten av de tolkar som är yrkesverksamma i dag saknar utbildning och auktorisation. En längre övergångsperiod bör därför övervägas.

Senast uppdaterad:

Relaterad information