Konkurrensverket avstyrker förslag om att kunna direkttilldela avtal inom järnvägsområdet

Publicerad

Konkurrensverket ger sitt stöd för förslaget om uppdelning i fyra nya lagar – järnvägsmarknadslag, järnvägstekniklag, järnvägssäkerhetslag och lag om nationella järnvägssystem. Konkurrensverket avstyrker däremot förslag om att behöriga myndigheter ska tillåtas direkttilldela avtal motiverat av exceptionella omständigheter. Det framgår av Konkurrensverkets yttrande till regeringen över promemorian Fjärde järnvägspaketet.

I yttrandet över förslagen om hur en omarbetad EU-lagstiftning avseende järnväg ska implementeras i svensk rätt så avstyrker Konkurrensverket förslaget om att behöriga myndigheter skulle tillåtas att utnyttja möjligheterna att direkttilldela avtal motiverat av exceptionella omständigheter. Behovet och konsekvenserna av ett eventuellt sådant undantag behöver utredas ytterligare, anser Konkurrensverket.

I yttrandet noterar Konkurrensverket även att det saknas förslag i enlighet med de möjligheter, som ges i det så kallade SERA-direktivet, att införa krav på gemensamma informations- och direktbiljettsystem för järnvägsmarknaden. Konkurrensverket, som nyligen uppmärksammat regeringen på behovet av effektiva åtgärder inom detta område, ser dock positivt på att denna fråga kommer att behandlas inom pågående utredning om ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik.

Senast uppdaterad:

Relaterad information