Konkurrensverket avslutar ärende om påstått missbruk

Publicerad

Konkurrensverket kommer inte att gå vidare i utredningen om OMX AB gjort sig skyldigt till missbruk av dominerande ställning eller inte.

Det handlar om ett klagomål mot OMX avseende en vägran att låta AktieTorget AB notera danska bolag i handelssystemet SAXESS. Parterna har nu slutit ett nytt avtal som möjliggör notering av utländska aktier som är primärnoterade på annan handelsplats. Mot bakgrund av detta och i skenet av de förändringar som värdepappersmarknaden genomgått har Konkurrensverket beslutat att avskriva ärendet från vidare handläggning.

Det var den 5 juni 2007 som Dansk AMP A/S kom in med ett klagomål till Konkurrensverket om missbruk av dominerande ställning. Missbruket skulle ha bestått i att OMX AB (som numera heter NASDAQ OMX Group. Inc) hade vägrat AktieTorget AB att notera danska bolag i handelssystemet SAXESS och därmed missbrukar sin dominerande ställning, något som kunde snedvrida konkurrensen.

I januari 2007 ingick Dansk AMP ett samarbetsavtal med AktieTorget som gick ut på att när företag noterade hos Dansk AMP ansöker om notering även hos AktieTorget (s.k. parallellnotering) så ska Dansk AMP och AktieTorget samverka för att underlätta anslutningen och den fortsatta parallellnoteringen. Två danska företag, tecknade i mars 2007 avtal om parallellnotering hos AktieTorget. OMX meddelade emellertid AktieTorget att OMX av avtalsrättsliga och tekniska skäl inte accepterade parallellnoteringar av det aktuella slaget i SAXESS systemet.

För att bedöma eventuella konkurrensrättsliga effekter av OMX agerande har Konkurrensverket genomfört omfattande utredningsinsatser inom ramen för ärendet. Bland annat gav Konkurrensverket i oktober 2007 professor Johan Lübeck i uppdrag att genomföra en analys av den svenska värdepappersmarknaden inklusive en genomlysning och bedömning av alternativa elektroniska handelssystem och handelsplattformar i Sverige och Norden. Rapporten belyser till exempel vikten av uppkopplingen mot den finansiella marknaden. Därtill redogör rapporten för de tekniska förutsättningar som finns eller som kan skapas för att handla med utländska aktier som är primärnoterade utomlands och registrerade i en utländsk clearingorganisation.

Under utredningens gång har OMX och AktieTorget, i december 2008,  ingått ett nytt avtal som omfattar notering av såväl svenska som utländska aktier så länge aktierna är direkt eller indirekt registrerade hos VPC (numera Euroclear Sweden AB) eller motsvarande. Vidare måste handel ske i svenska kronor. I övrigt föreligger inga begränsningar för AktieTorget vid notering av utländska aktier som är primärnoterade på annan reglerad marknad eller MTF (Multilateral Trading Facility).

Hösten 2007 införlivades MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) i EU. Effekterna av MiFID har blivit märkbara under utredningens gång. Direktivet har bland annat som syfte att öka konkurrensen på värdepappersmarknaden. Direktiver har bland annat lett till att ett stort antal nya handelsplatser öppnat, framför allt i London, men även i Sverige. Till exempel planerar den nya handelsplatsen Burgundy, som ägs av 14 banker, att starta upp handel under sommaren 2009.

Givet att (1) OMX ingått ett nytt avtal med AktieTorget där OMX tillåter notering av utländska aktier, inkluderat aktier som redan är noterade på en reglerad marknad så som till exempel Dansk AMP, och

(2) den ordning som föreskrivs i avtalet, dvs. att direkt eller indirekt registrering hos VPC (numera Euroclear Sweden AB) krävs och att handel ska ske i svenska kronor, är den ordning som OMX tillämpar för sina egna reglerade marknader och handelsplatser, samt

(3) i ljuset av de förändringar som värdepappersmarknaden genomgått under det gångna året så bedömer Konkurrensverket att det saknas tillräckliga skäl att utreda ärendet vidare.

Relaterad information