Konkurrensverket avstyrker förslag till förändringar i detaljplanekravet

Publicerad

För att underlätta nybyggnationer föreslås i en utredning ett förtydligande av det nuvarande kravet på detaljplan. Konkurrensverket konstaterar att de lättnader som föreslås är mycket begränsade. Samtidigt är de praktiska konsekvenserna osäkra. Konkurrensverket avstyrker därför förslaget.

I utredningen Detaljplanekravet föreslås ett förtydligande av kravet på att upprätta detaljplan, något som krävs för att bygglov ska kunna beviljas. Syftet med utredningens förslag är att underlätta nybyggnationer av bland annat bostäder. Det ska också öka mindre företags möjligheter att engagera sig i byggprojekt genom en smidigare process med kortare ledtider. Det är en ambition som Konkurrensverket välkomnar då små företags begränsade möjligheter att delta i projekt som kräver detaljplaneläggning riskerar att begränsa konkurrensen.

Konkurrensverket anser att utredningens förslag ger mycket begränsade lättnader i detaljplanekravet och att de praktiska effekterna är alltför osäkra för att förslaget ska kunna tillstyrkas.

Möjligheten att välja när avsteg ska göras från kravet på detaljplan ska enligt förslaget ges till kommunerna. Det skulle enligt Konkurrensverket bidra till att förstärka kommunernas avgörande inflytande på en marknad där de redan idag har en stark position genom att de agerar i flera roller, det vill säga som hyresvärd, normgivare, lagtillämpare och markägare.

Konkurrensverket framhåller också att det redan idag finns utrymme för kommuner att tillåta ny bebyggelse utan detaljplaneläggning. Det är en möjlighet som kommunerna inte tar tillvara. Konkurrensverket kan inte se hur det förhållandet skulle ändras med det nya förslaget.

De förändringar som föreslås i detaljplanekravet är dessutom så begränsade och de följdändringar som föreslås i annan lagstiftning får som konsekvens att det blir svårare att bedriva olika former av näringsverksamhet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information