Konkurrensverket avråder ändring i Presstödsförordningen i brist på konsekvensanalys

Publicerad

Konkurrensverket har lämnat ett remissyttrande angående ett förslag till ändring i Presstödsförordningen. Eftersom förslaget saknar en analys av konsekvenserna för tidningar utan driftstöd och därmed en analys av konsekvenserna för marknaden som helhet, avråder Konkurrensverket från att den föreslagna regeländringen genomförs.

Den föreslagna lättnaden i reglerna om andel abonnerad upplaga, och därmed den andel av upplagan vars pris är reglerat, kan innebära en orimlig prispress för tidningar utan driftstöd.

Konkurrensverket menar att varje förändring i driftstödets utformning bör innehålla en konsekvensanalys som inbegriper hela marknaden. I synnerhet bör synpunkter från tidningar som inte ägs av företag som även äger driftstödstidningar inhämtas.

Relaterad information