Konkurrensverket anser att Upphandlingsbolagets ramavtal strider mot upphandlingsreglerna

Publicerad

Konkurrensverket drar i ett yttrande till Regeringsrätten slutsatsen att Göteborgs stads Upphandlingsbolags ramavtal inte kan anses uppfylla kraven på transparens och likabehandling. De strider därför mot EU-rätten och lagen om offentlig upphandling.

Regeringsrätten har inhämtat yttrande från Konkurrensverket i två pågående överprövningsmål enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Den aktuella tvisten mellan Göteborgs stad Upphandlings AB och 16 olika leverantörer gäller om förfrågningsunderlagen i två pågående ramavtalsupphandlingar av tekniska konsulter överensstämmer med lagen. Enligt ramavtalen har avropande myndigheter nämligen rätt att vid avrop som beräknas uppgå till ett värde mellan 5 och 20 prisbasbelopp själva välja mellan fastställda villkor enligt 5 kap. 6 § LOU och förnyad konkurrensutsättning enligt 5 kap. 7 § LOU.

Konkurrensverket framhåller i sitt yttrande att reglerna i lagen om offentlig upphandling bygger på EU-rätt. Därför ska lagen om offentlig upphandling tillämpas och tolkas i enlighet med EU:s lagstiftning och grundläggande rättsprinciper.

Konkurrensverket bedömer att avsaknaden av objektiva och tydliga kriterier för när vilken av de två urvalsmodellerna som ska användas öppnar upp för godtyckliga val av urvalsmodell. Leverantörerna har inte heller någon möjlighet att ta reda på vilka omständigheter som avropande myndigheter kommer att tillmäta betydelse vid dessa val. Inte heller går det att kontrollera att valen av urvalsmodell sker objektivt och opartiskt när det inte finns några bestämmelser i ramavtalen som styr dem.

Konkurrensverkets drar slutsatsen att Upphandlingsbolagets ramavtal inte kan anses uppfylla kraven på transparens (öppenhet och förutsebarhet) och likabehandling. De strider därför mot EU-rätten och lagen om offentlig upphandling.

Relaterad information