Konkurrensaspekter av kapitalkrav bör beaktas

Publicerad

I ett yttrande till Finansinspektionen betonar Konkurrensverket vikten av att i större utsträckning beakta konkurrensaspekterna av de samlade kapitalkraven för den svenska banksektorn.

Genomförande av stärkta kapitaltäckningsregler skulle innebära en tydlig skärpning av kapitalkraven för svenska banker. Konkurrensverket har kommenterat Finansinspektionens förslag om kapitalkravens utformning och menar att konkurrensaspekterna i större utsträckning bör beaktas. Kraftigt skilda krav i olika länder får konsekvenser för konkurrensen mellan internationellt verksamma banker. Det finns också en risk att de samlade kapitalkraven blir onödigt betungande för de svenska bankarna, framhåller Konkurrensverket.

Alla ytterligare kapitalkrav som läggs till nationellt, utöver minimikraven inom EU, påverkar konkurrensen på ett eller annat sätt. Konkurrensverket ställer sig därmed tveksamt till att i för stor utsträckning aktivera de kapitalkrav som inte är obligatoriska. Att vissa delar av kapitalkraven slår olika mot olika företag inom landet kan också vara problematiskt ur konkurrenshänseende.

Av yttrandet framgår det även att Konkurrensverket välkomnar möjligheten att ökade kapitalkrav för banksektorn bör leda till minskade (konkurrens-)snedvridningar till följd av statliga garantier.

Relaterad information