Konkurrens främjar konkurrenskraft

Publicerad

Konkurrensverket har yttrat sig över Lissabonfördraget med anledning av dess ratificering i Sverige. Fördraget innebär en rad fördelar. Konkurrensverket anser dock att tillämpningen av fördraget kräver vissa åtgärder/anpassningar på nationell nivå.

Regeringen bör på nationell nivå och EU-nivå verka för att innebörden av begreppet konkurrenskraft förtydligas.

- Det är viktigt att den svenska regeringen inom EU verkar för att främja en effektiv konkurrens på den inre marknaden och på marknader utanför EU då konkurrens är ett nödvändigt medel för att främja konkurrenskraft, säger Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren.

De ambitioner som finns i Lissabonfördraget och i Lissabonstrategin ställer krav på effektivare sanktionssystem och domstolar på nationell nivå, såväl inom konkurrensrätten som när det gäller annan lagstiftning inom det konkurrenspolitiska området.

Endast i ett fåtal ärenden har svenska domstolar vänt sig till EG-domstolen för yttrande om hur EG-rätten ska tolkas. Enligt Konkurrensverket bör de dock använda sig av denna möjlighet i större utsträckning än vad de gör idag för att uppnå en enhetlig rättstillämpning inom EU.

Relaterad information