Kommuner och myndigheter måste sluta konkurrera på ojusta villkor

Pressmeddelande

Från årsskiftet är det inte tillåtet för kommuner, landsting eller statliga myndigheter att sälja varor och tjänster om det sker på ett sätt som begränsar konkurrensen.

Enligt ett nytt tillägg i konkurrenslagen får nu Konkurrensverket möjlighet att ingripa mot offentliga aktörer som bedriver konkurrensbegränsande säljverksamhet.

Konkurrens på lika villkor - Det är inte meningen att skattepengar ska subventionera försäljning av varor och tjänster på ett sådant sätt att fristående företag drabbas. Det är mycket bra att vi nu fått tydliga regler som kan sätta stopp för kommuner och myndigheter att bedriva säljverksamhet på ett sådant sätt att konkurrensen snedvrids, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Många kommuner, landsting och statliga myndigheter driver olika former av säljverksamhet i konkurrens med andra företag. Detta sker i både förvaltningsform och i juridiska personer, som exempelvis aktiebolag, där det offentliga har ett särskilt inflytande. Konkurrensverket, som ska tillämpa den nya regeln kan gå till domstol och begära att en viss verksamhet förbjuds att drivas på ett sätt som begränsar konkurrensen. Förbudet kan kombineras med vite.

Prioritering viktigt Offentlig säljverksamhet har sedan många år varit ett område där det kommit in klagomål till Konkurrensverket där statliga myndigheter, kommuner eller landsting påstås konkurrera på ett ojust sätt.

Konkurrensverket kommer att behöva prioritera i det fortsatta arbetet. En prioriteringspolicy publicerades nyligen på Konkurrensverkets webbplats och kommentarer på denna mottages gärna senast den 7 december.

- De nya reglerna gäller samtliga näringsverksamheter. Men bland områden av principiell natur eller stort ekonomiskt värde kan nämnas till exempel bredbandsmarknaden, restaurant- och hotellverksamhet och avfallshantering. Som man kan läsa i policyn har Konkurrensverket fler kriterier som styr prioriteringarna.

Andra typer av verksamheter kommer att ha en lägre prioritet. Det kan till exempel handla om vissa verksamheter som av hävd har drivits enbart i offentlig regi och där skälen att bedriva verksamheten inte främst är kommersiella. Det gäller till exempel kommunalt drivna kultur- eller musikskolor och yrkesutbildningar som i begränsad omfattning erbjuder produkter eller tjänster utförda av elever. Det är dock inte den etikett som sätts på en verksamhet som avgör, utan de verkliga förhållandena. Även de här verksamheterna bör drivas på ett sådant sätt att de inte snedvrider konkurrensen onödigt mycket.

Frivilligt är bäst - Vi vill gärna bidra till att kommuner, landsting och statliga myndigheter självmant slutar att bedriva säljverksamhet som ger konkurrensproblem. Samtidigt är det viktigt att framhålla att om inte självsanering fungerar kommer vi inte att tveka att öppna ärenden och att i slutänden dra ojusta förfaranden till domstol. Det är viktigt också för att skapa prejudikat som andra kan rätta sig efter, säger Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Johan Hedelin, avdelningschef, tfn 08-700 15 31

Relaterad information