Kommuner och landsting bryter mot likabehandlings- och proportionalitetsprinciperna

Publicerad

Norrköpings och Linköpings kommuner och landstinget Östergötland har brutit mot likabehandlings- och proportionalitetsprinciperna enligt lagen om offentlig upphandling.

Det framgår av Konkurrensverkets beslut beträffande en upphandling av beställningscentral för samhällsbetalda resor. I upphandlingen ställde Norrköpings och Linköpings kommuner och landstinget Östergötland ett villkor att beställningscentralen ska vara en fristående juridisk person i förhållande till de transportörer som utför resorna. Syftet var bland annat att undvika jävsituationer och att säkerställa att fördelningen av resorna sker på ett objektivt och konkurrensneutralt sätt.

De upphandlande myndigheterna har dock inte ställt krav på att leverantören ska vara ekonomiskt fristående från transportörerna. Enligt Konkurrensverket kan problem med jäv och konkurrensneutralitet även uppstå när det finns ägarsamband. 

Det faktum att beställningscentralen och transportörerna bedrivs i två skilda juridiska personer säkerställer inte i sig att resorna sker på ett objektivt och konkurrensneutralt sätt. Villkoret medför att likvärdiga situationer hos anbudsgivarna kan komma att bedömas olika. Konkurrensverket anser därmed att villkoret inte är lämpligt och effektivt för att uppnå det eftersträvade syftet och därmed bryter mot likabehandlings- och proportionalitetsprinciperna.

Relaterad information