Kommunen ingick avtal trots vetskap om överprövning

Publicerad

Trollhättans kommun slöt avtal i en offentlig upphandling trots vetskap om att en leverantör dagen innan hade lämnat in en ansökan om överprövning av upphandlingen hos förvaltningsrätten. Att kommunen kände till att en överprövning lämnats in och trots detta slöt avtalet, utgör enligt Konkurrensverket en försvårande omständighet.

Trollhättans kommun genomförde under hösten 2012 en upphandling av GPS-utrustning. Affären var värd cirka 470 000 kronor. En leverantör begärde överprövning av tilldelningsbeslutet. Förvaltningsrätten i Göteborg fastställde i en dom den 2 november 2012 att kommunen brutit mot avtalsspärren, men att leverantörens talan av andra skäl inte skulle bifallas.

Eftersom kommunen slutit avtalet i strid med avtalsspärren har Konkurrensverket en skyldighet att ansöka om upphandlingsskadeavgift. Konkurrensverket har i en ansökan hos Förvaltningsrätten i Göteborg yrkat att kommunen ska betala en upphandlingsskadeavgift om 36 000 kronor. Den försvårande omständigheten att kommunen ingick avtal trots vetskap om överprövningen har medfört att Konkurrensverkets yrkande höjts med 10 000 kronor jämfört med en överträdelse av normalgraden.

Relaterad information