Kommunala särkrav om byggnaders tekniska egenskaper kan hindra en ökad bostadsproduktion

Publicerad

Konkurrensverket har yttrat sig över en lagpromemoria som föreslår en reglering av kommunernas möjligheter att ställa egna krav på byggnaders tekniska egenskaper.

Lagpromemorian föreslår ett förbud mot kommunala särkrav i de fall kommunen agerar som myndighet. Enligt förslaget ska kommunen i de fall den agerar som byggherre eller fastighetsägare också i fortsättningen kunna bestämma om byggnaden ska ha tekniska egenskaper som går utöver vad som gäller enligt plan- och bygglagen.

Konkurrensverket anser att den föreslagna regleringen bidrar till mer enhetliga och förutsägbara byggregler i landets kommuner och därmed också till en förbättrad konkurrenssituation på den svenska byggmarknaden i sin helhet.

Relaterad information