Kommissionen vill ha synpunkter på behovet av att stärka de nationella konkurrensmyndigheterna

Publicerad

De nationella konkurrensmyndigheterna inom EU har en viktig roll vad gäller tillämpningen av EU:s konkurrensregler och EU-samarbetet på detta område är omfattande och av hög prioritet. Europeiska kommissionen bedömer dock att det finns potential att uppnå en ännu effektivare lagtillämpning och bjuder därför in allmänheten, företag, myndigheter, forskare och branschorganisationer att lämna synpunkter på om det finns skäl att stärka konkurrensmyndigheterna inom EU för att säkerställa en mer effektiv och enhetlig rättstillämpning.

Andra som har erfarenhet av eller kunskap om konkurrenslagstillämpningen inom EU är också välkomna att delta. Särskilt efterfrågas erfarenheter och svårigheter som berott på skillnader i utredningar och tillämpningen av artikel 101 och 102 FEUF på nationell nivå.

Konkurrensreglerna inom EU gäller som svensk lag parallellt med den svenska konkurrenslagstiftningen. En förutsättning för att reglerna ska gälla är att handeln mellan Sverige och minst ett annat medlemsland kan påverkas. Avtal mellan företag som enbart berör svenska företag, till exempel avtal som gäller import, kan också påverka samhandeln, och ska då prövas enligt EU:s konkurrensregler.

Effektiv konkurrenspolitik kräver lämpliga rättsliga befogenheter. Sedan flera år pågår ett arbete inom EU med att kartlägga och analysera om EU:s konkurrensmyndigheter har de verktyg som krävs för att garantera ett effektivt tillsynsarbete. I en rapport från 2014 identifieras vissa områden där de nationella procedurreglerna fortfarande skiljer sig åt och där det kan finnas behov av att vidta åtgärder. Fortfarande är det flera myndigheter som saknar viktiga verktyg för att kunna tillämpa EU:s konkurrensregler på ett effektivt och ett enhetligt sätt.

Läs rapporten: Ten Years of Antitrust Enforcement under Regulation 1/2003: Achievements and Future Perspectives

Harmonisering är viktigt för att öka effektiviteten vid tillämpningen av EU:s konkurrensregler. Inför sitt beslut om lämpliga lagstiftningsåtgärder vill kommissionen i synnerhet få synpunkter på hur man kan säkerställa att de nationella konkurrensmyndigheterna kan agera självständigt när de tillämpar EU:s konkurrensregler och att de har nödvändiga resurser och personal, att de har tillgång till effektiva verktyg för att upptäcka och utreda överträdelser, att de har effektiva sanktionsmöjligheter och att det finns effektiva eftergiftsprogram dvs. möjlighet att befria företag som deltagit i en kartell från böter om de samarbetar med konkurrensmyndigheten.

Konkurrensverket har varit aktivt i det ovan nämnda arbetet inom EU och har även i många andra sammanhang lämnat synpunkter på vilka beslutsbefogenheter och andra verktyg som är nödvändiga för ett effektivt tillsynsarbete på konkurrensområdet. Bland annat har vi framfört att Konkurrensverkets befogenheter att besluta om påföljder för överträdelser eller för felaktig eller vilseledande information inte är lika omfattande som kommissionens. Vi har också önskat egen beslutanderätt i flera typer av konkurrenslagsärenden.

Konkurrensverket ser positivt på att regeringen har tillsatt en utredning för att se över om Konkurrensverket bör få utökad beslutanderätt om sanktioner vid konkurrensöverträdelser. Vi är också positiva till kommissionens initiativ och vill uppmuntra marknadens aktörer att komma med synpunkter. Eftersom företag i hög grad är verksamma internationellt förutsätter en effektiv konkurrenslagstillämpning att konkurrensmyndigheterna inom EU har liknande befogenheter.

Mer information och länk till enkäten finns på kommissionens webbplats

Enkäten finns tillgänglig till och med den 12 februari 2016.

För ytterligare information, kontakta:
Karin Lunning, avdelningschef, tfn 08-700 16 42

Senast uppdaterad:

Relaterad information