Kommentarer till fördraget och Neelie Kroes besök vid Konkurrensverket

Publicerad

Generaldirektör Claes Norgren kommenterar några aktuella händelser.

I fredags morse enades EU:s stats- och regeringschefer om ett nytt fördrag - det så kallade Reform Treaty. Det ersätter det tidigare förslaget till konstitution som förkastades i folkomröstningar i Frankrike och Holland. En viktig förändring som ägt rum i det nya fördraget är att konstitutionens mål om fri konkurrens ersatts av formuleringen att EU ska verka för ”en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där sociala framsteg eftersträvas”.

Det har uttryckts en oro att det nya fördraget i realiteten skulle kunna ge utrymme för mer protektionism än vad som är önskvärt. För egen del anser jag att man bör vara på sin vakt mot sådana strömningar. Konkurrenskraft är nu framlyft som mål. Det är ett tveeggat begrepp som kan utnyttjas på fel sätt. Det blir här viktigt att slå fast att konkurrenskraft också kräver en väl fungerande konkurrens. Liksom enskilda medlemsstater inte kan vara konkurrenskraftiga utan en effektiv konkurrens inom EU kan inte EU vara konkurrenskraftigt utan effektiv konkurrens i ett större perspektiv. Att bygga murar är ingen hållbar långsiktig lösning för ett konkurrenskraftigt Europa.

Den franske presidenten har retoriskt ställt frågan: Vad har konkurrensen gjort för Europa? Svaret är enkelt: Mycket! Vi har sett prissänkningar, ett större utbud på varor och tjänster och våra ekonomier har blivit starkare och allt öppnare mot varandra. Detta hade inte varit möjligt utan en effektiv konkurrens. Det finns dock anledning att inte slå sig till ro. Europa måste vara öppet mot omvärlden och utveckla sina regelverk så att konkurrensens goda effekter fullt ut kan utnyttjas.

Samma dag som vi nåddes av nyheterna om fördraget från Lissabon besökte konkurrenskommissionären, Neelie Kroes, Sverige och Konkurrensverket. Kommissionären var nöjd med fördraget och det var också det första ämnet på agendan vid mötet på Konkurrensverket.

Vid Neelie Kroes besök vid Konkurrensverket kom diskussionen därför också in på hur man bäst kan reglera infrastruktur. Ett första område var energimarknaden. Där fick jag möjlighet att uttrycka vårt stöd för kommissionens arbete med att separera infrastruktur från elhandel på kontinenten. En sådan förändring har ju genomförts i Norden men den är enligt min mening central för att kunna hålla ner priserna i Europa. När Sverige har reformerat och effektiviserat sin elmarknad är det viktigt att konkurrensproblem som håller uppe priserna på kontinenten och därmed priserna i en öppen svensk elmarknad, effektivt motverkas. Lösningen på detta är att genomföra ägarmässig separation av naturliga monopol.

En annan fråga som diskuterades var telekommarknaderna. Här har vi att göra med konkurrensutsatta marknader i snabb teknisk omvandling. Ofta föreligger eller förväntas föreligga infrastrukturbaserad konkurrens. Jag fick möjligheten att framhålla vikten av dessa marknader i svensk ekonomi och också det centrala i att finna rätt regleringsform. Receptet här kan vara annorlunda än när det gäller naturliga monopol, Konkurrenspolitiken måste ges en modern och framåtblickande utformning och inte baseras på recepten för naturliga monopol, det vill säga ägarmässig separation. Det som ligger i vågskålen är om innovation och investeringar i ny teknik och nya tjänster ska ges sådana incitament att de långsiktigt kan ge nytta till konsumenterna. Så fort förutsättningarna föreligger för effektiv konkurrens måste sektorregleringen upphöra för att inte skada konkurrensen. Recepten här är alltså helt annorlunda.

Min slutsats är att det är viktigt att Sverige är aktivt inom konkurrenspolitiken: dels för att utveckla EU:s frihandelslinje, dels för att undvika att regleringsinsatser leder till konkurrensstörningar. Det var också glädjande att ta del av kommissionärens uppskattning och stöd för vår verksamhet.

Claes Norgren
Generaldirektör

  För den som vill ta del av Neelie Kroes presskonferens med Maud Olofsson så finns den att se på regeringens webbplats

Relaterad information