Koldioxidutsläpp beräknat utifrån vikt ifrågasätts ur konkurrenssynpunkt

Publicerad

Konkurrensverket har yttrat sig över Europeiska kommissionens ändringsförslag i förordningar om koldioxidkrav för personbilar och lätta lastbilar. I kommentaren till Miljödepartementet ifrågasätter Konkurrensverket fordonets vikt som lämplig parameter vid beräkning av utsläpp.

Konkurrensverket framhåller att gemensamma standarder, såsom enhetliga koldioxidkrav inom EU, är positivt ur konkurrenssynpunkt, men påpekar det olämpliga i att använda parametern vikt för att beräkna koldioxidutsläpp.

Med hänvisning till ett tidigare yttrande (dnr 237/2012), menar Konkurrensverket att utsläppskrav kopplat till fordonets vikt riskerar att snedvrida konkurrensen.

Relaterad information