Klartecken för OneMeds köp av Simonsen

Publicerad

OneMed AB kan, efter åtaganden, förvärva Simonsen Material AB. Båda företagen är verksamma på grossistmarknader för sjukvårdsmaterial i Sverige.

Konkurrensverket har, efter särskild undersökning och efter att OneMed AB har gjort vissa åtaganden, beslutat att lämna ärendet utan åtgärd. Det innebär att affären kan genomföras.

Konkurrensverket fann, efter den inledande undersökningen av företagskoncentrationen, att det behövdes ytterligare utredning och analys av de effekter som koncentrationen kunde ge upphov till. Därför inleddes en särskild undersökning av den planerade affären.

Såväl OneMed, genom dotterbolaget Förbandsmaterial AB (FMAB), som Simonsen är främst verksamma som grossister med försäljning av sjukvårdsmaterial till sjukvården i Sverige.

Konkurrensverket konstaterade i sin undersökning att Simonsen och FMAB i stort sett var de enda grossisterna som kunde lämna heltäckande anbud vid kommunala upphandlingar av sjukvårdsmaterial. Den anmälda företagskoncentrationen skulle således leda till att en dominerande ställning skapades eller förstärktes på marknaden för grossisttjänster för sjukvårdsmaterial till kommuner i Sverige.

För att undanröja de konkurrenshämmande verkningarna av affären gjorde OneMed vissa frivilliga åtaganden. Dessa innebär i korthet att OneMed ska sälja sina aktier i Simonsen till en från OneMed fristående köpare. Denne nye köpare får därmed kontroll över Simonsen och tillgång till de aktuella ramavtalen.

De frivilliga åtagandena som OneMed nu gör bedöms av Konkurrensverket säkerställa att en ny aktör kan träda in på den relevanta marknaden.

OneMed:s åtagande ska också förenas med ett vite.

Relaterad information