Klartecken för GlaxoSmithKlines köp av AstraZeneca Tika

Publicerad

GlaxoSmithKline kan förvärva AstraZeneca Tika SNC. I Sverige är de båda företagen verksamma på recept-, rekvisitions- och egenvårdsmarknaderna där de tillverkar och säljer bland annat smärtstillande läkemedel.

Konkurrensverket har, efter särskild undersökning, beslutat att lämna ärendet utan åtgärd. Det innebär att affären kan genomföras.

Glaxo SmithKLine plc äger varumärket Panodil medan AstraZeneca Tika SNC äger varumärkena Alvedon och Reliv. Den aktiva substansen i dessa varumärken är paracetamol. I Sverige är GlaxoSmithKline plc och AstraZeneca Tika de enda företagen som tillhandahåller receptfria läkemedel med den aktiva substansen paracetamol.

Konkurrensverket konstaterade att GlaxoSmithKline genom förvärvet av AstraZeneca Tika SNC får höga marknadsandelar, särskilt vad gäller egenvårdsprodukter med paracetamol. Marknadsandelar är dock endast en av de faktorer som ska beaktas. Potentiell konkurrens, köparmakt och inträdeshinder är exempel på andra omständigheter som ska vägas in vid bedömningen. Ytterligare en viktig faktor som påverkar bedömningen är den förestående omregleringen av apoteksmarknaden som kommer att skapa nya förutsättningar för försäljningen av receptfria läkemedel.

Sammantaget har utredningen inte visat att den anmälda företagskoncentrationen påtagligt skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet eller en avsevärd del av det. Konkurrensverket lämnar därför koncentrationen utan åtgärd.

Relaterad information