Kammarrätten fastställer upphandlingsskadeavgifter mot Akademiska Hus

Publicerad

Kammarrätten i Göteborg har i en dom den 16 juni 2015 avslagit Akademiska Hus överklagande i sex mål om böter/upphandlingsskadeavgift enligt lagen om offentlig upphandling. Akademiska Hus är därmed även enligt kammarrätten av skyldigt att tillämpa lagen om offentlig upphandling vid sina inköp. Det statliga fastighetsbolaget döms att betala sammanlagt 975 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ärendena rör sex olika avtal om köp av tjänster och byggentreprenader som Akademiska Hus slöt med leverantörer år 2013. Avtalen var sammanlagt värda mer än 13 miljoner kronor. Inga av kontrakten föregicks av offentliga upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Konkurrensverket ansökte i juli 2014 hos Förvaltningsrätten i Göteborg att Akademiska Hus skulle betala böter/upphandlingsskadeavgift för dessa överträdelser. Förvaltningsrätten beslutade i en dom den 1 april 2015 att fullt ut bifalla Konkurrensverkets talan. Akademiska Hus överklagade domen och i en dom tidigare i somras har Kammarrätten i Göteborg instämt i förvaltningsrättens bedömning.

Det är tredje gången sedan år 2011 som Konkurrensverket vänt sig till domstol för att få prövat om Akademiska Hus omfattas av lagen om offentlig upphandling. I en dom den 23 januari 2015 fann Kammarrätten i Sundsvall att Akademiska Hus omfattas av lagen, och dömde bolaget att betala tre miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för att bolaget utan offentlig upphandling hade slutit avtal med en leverantör om utbyggnad av Sveriges Lantbruksuniversitets lokaler i Umeå.

Akademiska Hus har överklagat de båda domarna från kammarrätterna i Sundsvall och Göteborg till Högsta förvaltningsdomstolen, som ännu inte har tagit ställning till om målen ska få prövningstillstånd.

Senast uppdaterad:

Relaterad information