Kammarrätten fastställer upphandlingsskadeavgift mot MSB

Publicerad

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska betala 1,1 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. Det har Kammarrätten i Göteborg beslutat.

Under år 2012 slöt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ett avtal med SOS Alarm om utförande av vissa tjänster. Avtalet föregicks inte av någon offentlig upphandling. En konkurrent till SOS Alarm begärde att ingångna avtalet skulle förklaras ogiltigt och menade att det var fråga om en otillåten direktupphandling.

Förvaltningsrätten i Karlstad fastställde i sin dom att MSB inte fick sluta avtalet med SOS Alarm utan föregående annonsering enligt lagen om offentlig upphandling. Avtalet skulle då som huvudregel förklaras ogiltigt. Förvaltningsrätten bedömde dock att det förelåg tvingande hänsyn till ett allmänintresse. De tjänster som SOS Alarm skulle utföra för MSB och andra myndigheter fyllde nämligen en viktig funktion för väsentliga samhällsintressen.  Förvaltningsrätten beslutade därför att avtalet skulle få bestå, trots att det var fråga om en otillåten direktupphandling. MSB överklagade inte domen.

När domstolar beslutar mål om överprövning att avtal får bestå av tvingande hänsyn till ett allmänintresse, har Konkurrensverket en skyldighet enligt lag att ansöka om upphandlingsskadeavgift. Någon möjlighet att göra en förnyad prövning av om det varit fråga om en otillåten direktupphandling finns inte i dessa avgiftsmål.

Konkurrensverket bedömde att sanktionsvärdet i det aktuella fallet var högt och begärde i ansökan att MSB skulle betala 1,1 miljoner kronor i avgift. Kammarrätten delade Konkurrensverkets bedömningar i fråga om sanktionsvärdet och upphandlingsskadeavgiftens storlek och ansåg inte att det är en förmildrande omständighet att avtalet fått bestå av tvingande hänsyn till allmänintresse.

Relaterad information