Kammarrätten fastställer miljonböter mot Försvarets materielverk

Publicerad

Försvarets materielverk (FMV) har i tre olika fall dömts att betala upphandlingsskadeavgift/böter på grund av att man gjort otillåtna direktupphandlingar av varor och tjänster. Kammarrätten i Stockholm fastställer därmed förvaltningsrättens domslut i målen.

Kammarrätten finner att Konkurrensverkets utredningar i alla tre fallen ger stöd för att FMV inte fick köpa de aktuella varorna och tjänsterna direkt av svenska leverantörer utan offentlig upphandling. FMV:s invändningar om tekniska svårigheter att byta leverantör och att man hamnat i en tidsnöd som inte kunde förutses håller inte enligt kammarrätten.

Domstolen uttalar att det är fråga om överträdelser med ett högt sanktionsvärde och att Konkurrensverkets beräkningsgrunder för fastställande av upphandlingsskadeavgiftens storlek är väl avvägda. Att FMV har genomfört så kallad frivillig förhandsinsyn anser kammarrätten inte heller utgöra en förmildrande omständighet.

Kammarrätten dömer FMV att betala totalt 1 060 000 kronor i upphandlingsskadeavgift för de tre fallen, i enlighet med vad Konkurrensverket yrkat i målen.

Domarna har ännu inte vunnit laga kraft.

Relaterad information