Kammarrätten dömer ut extra höga böter mot Malmö kommun

Publicerad

Malmö kommun ska betala 325 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Kommunen genomförde sommaren 2013 en otillåten direktupphandling när ett ramavtal förlängdes utan någon möjlighet till förlängning i den ursprungliga ramavtalsupphandlingen. Eftersom kommunen tidigare gjort sig skyldig till otillåten direktupphandling har en högre upphandlingsskadeavgift dömts ut än vad som annars hade varit fallet.

Konkurrensverket ansökte i juni 2014 att Malmö kommun skulle betala 325 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Kommunen motsatte sig kravet och menade att något nytt avtal inte hade kommit till stånd, utan att det endast var fråga om en förlängning av ett tidigare avtal som hade upphandlats korrekt enligt lagen om offentlig upphandling. Dessutom menade kommunen att en eventuell upphandlingsskadeavgift inte skulle höjas på grund av att kommunen tidigare genomfört en otillåten direktupphandling.

Förvaltningsrätten i Malmö gick på Konkurrensverkets linje och biföll ansökan fullt ut i en dom i juli 2014. Kommunen överklagade domen till Kammarrätten i Göteborg, som i sin dom den 20 november 2014 instämmer i Konkurrensverkets talan i samtliga tvistefrågor i målet. Kammarrätten uttalar bland annat att kommunens förlängning av ramavtalet utgör ett nytt avtal, och att detta avtal inte har föregåtts av någon annonserad upphandling enligt lagen om offentlig upphandling.

Kammarrätten finner även att kommunens upprepade beteende att företa otillåtna direktupphandlingar utgör en försvårande omständighet, och att det därför är motiverat att döma ut en upphandlingsskadeavgift om 325 000 kronor, vilket motsvarar cirka nio procent av avtalets värde. Enligt lagen om offentlig upphandling kan upphandlingsskadeavgiften uppgå till maximalt tio procent av avtalets värde.

Relaterad information