Justerat modellprogram för eftergift

Publicerad

The European Competition Network har reviderat sitt modellprogram för eftergift, men för Sveriges del innebär justeringarna inga direkta skillnader i praktiken.

European Competition Network (ECN), sammansatt av Europeiska kommissionen och konkurrensmyndigheterna inom EU, har förnyat modellprogrammet för eftergift, som medlemmarna i ECN har anpassat sina rutiner efter. De svenska reglerna om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift överensstämmer till stor del med det tidigare gällande programmet som antogs 2006.

Revideringen som nu har gjorts innebär främst förtydliganden och förenklingar av den information som måste lämnas av företag som gör en eftergiftsansökan hos flera myndigheter.

Utöver Europeiska kommissionens program finns eftergiftsprogram i 26 av EU:s medlemsstater. Programmen skiljer sig åt på vissa punkter, men en grundläggande tanke är en enhetlig utformning av eftergiftsbestämmelserna inom EU.

Liksom de flesta andra medlemsstater har Sverige utformat sitt program med modellprogrammet som förebild. Det ”kölappssystem” som finns inom modellprogrammet saknas dock i Sverige. Frågan om det finns ett behov av att införa ett sådant "kölappssystem" i det svenska eftergiftsprogrammet utreds för närvarande inom ramen för den pågående utredningen om effektivare konkurrenstillsyn, (se länk till Kommittédirektivet).

Modellprogrammets justeringar träder inte i kraft per automatik i Sverige utan kan ses som en ”minsta gemensam nämnare”, som nationella konkurrensmyndigheter har enats om att sträva mot.

Relaterad information