Investeringar i infrastruktur bör inte snedvrida konkurrensen

Publicerad

I ett yttrande till regeringen framhåller Konkurrensverket bland annat att investeringar i infrastruktur inte bör leda till att konkurrensen mellan olika transportgrenar snedvrids.

Samtidigt bör nyetablering och utveckling av transportgrenarna underlättas. Det skulle öka förutsättningarna för en väl fungerande konkurrens inom och mellan olika transportgrenar, vilket leder till ett mer effektivt resursutnyttjande på transportområdet till nytta för konsumenterna.


I Konkurrensverkets remissvar på "Inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen perioden 2010-2019" konstateras dessutom att man inte kunnat finna att konkurrensaspekter har beaktats i det remitterade materialet.


I yttrandet till regeringen framhålls också att en grundlig analys av konkurrensförhållanden vid olika typer av infrastrukturer öppnar möjlighet för alternativa finansieringar med privata och offentliga intressenter.

Relaterad information