Inget prövningstillstånd för länstrafikbolagen i Västerbotten och Västernorrland

Publicerad

Kammarrätten i Sundsvall har kommit fram till att länstrafikbolagen i Västerbotten och Västernorrland vid sina direktupphandlingar av biljettsystem inte kunde åberopa undantaget i LOU för synnerlig brådska. Eftersom förvaltningsrätten i sin tidigare prövning av målen inte hade prövat länstrafikbolagens övriga invändningar mot Konkurrensverkets ansökan beslutade dock kammarrätten att målen skulle återförvisas till förvaltningsrätten för fortsatt handläggning.

Länstrafikbolagen överklagade kammarrättens domar till Högsta förvaltningsdomstolen, som nu beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Detta innebär att kammarrättens domar vunnit laga kraft.

Det har förekommit felaktiga uppgifter i media om att länstrafikbolagen nu ska betala 3,6 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. Men följden av Högsta förvaltningsdomstolens beslut är inte att frågan om länstrafikbolagen ska betala upphandlingsskadeavgift är slutligt avgjord. Målen är återförvisade till Förvaltningsrätten i Umeå, som nu bland annat har att ta ställning till frågan om länstrafikbolagen kunde åberopa undantaget i LOU för tekniska skäl.

Senast uppdaterad:

Relaterad information