Inget formellt hinder mot att påföra Swedavia konkurrensskadeavgift enligt tingsrätten

Publicerad

Det är möjligt för Konkurrensverket att föra talan om konkurrensskadeavgift även när det beteende som ligger till grund för avgiftsyrkandet redan förbjudits av Marknadsdomstolen.

Det är innebörden av Stockholms tingsrätts beslut att lämna Swedavias avvisningsyrkande utan bifall i ett mål som rör avgifter för skyltar som förbeställd taxi visar upp för kunder på Arlanda flygplats.

Efter det att Marknadsdomstolen funnit att Swedavia missbrukat sin dominerande ställning och därför ålagt bolaget att upphöra med att ta ut förbeställningsavgiften vid hot om vite har Konkurrensverket stämt Swedavia och krävt att Swedavia ska betala 340 000 kronor i konkurrenskadeavgift för detta missbruk under tiden före Marknadsdomstolens dom. Swedavia yrkade då att talan skulle avvisas och menade att den stred mot principen om förbud mot dubbla lagföringar och straff (”ne bis in idem”).

Tingsrätten har i sitt beslut funnit att den tidigare rättegången vid Marknadsdomstolen inte var av straffrättslig karaktär. Principen om förbud mot dubbla lagföringar och straff utgör därför inte hinder mot att nu pröva yrkandet om konkurrensskadeavgift.

- Det är angeläget att företag som missbrukat sin dominerande ställning alltid kan hållas ansvariga och åläggas konkurrensskadeavgift på det sätt som konkurrenslagen föreskriver. Det är bra för konsumenterna att dominerande företag i sina strategier tar hänsyn till det särskilda ansvar konkurrensreglerna ålägger dem. I det aktuella fallet har Swedavia tagit ut oskäliga avgifter som fördyrat konsumenternas taxiresor, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar.

Swedavia har en vecka på sig att anmäla missnöje mot tingsrättens beslut.

Relaterad information