Inga invändningar mot SL:s utvärderingsmodell

Publicerad

Konkurrensverket har inga invändningar mot den inbördes viktningen av tilldelningskriterierna i utvärderingsmodellen som SL tillämpade vid upphandlingen av driften av Tunnelbanan i Stockholm. Det framgår av ett yttrande till Kammarrätten.

SL har genomfört en upphandling av driften av tunnelbanan i Stockholm och beslutade att tilldela kontraktet till annan leverantör än Veolia. Veolia har ansökt om överprövning och har bland annat gjort gällande att SL inte inbördes viktat tilldelningskriterierna på det sätt som sägs i artikel 55(2) i försörjningsdirektivet.

Kammarrätten i Stockholm har begärt att Konkurrensverket ska yttra sig över detta.

Konkurrensverkets slutsats är att SL:s utvärderingsmetod varit förutsägbar och att den medförde att alla potentiella anbudsgivare behandlades lika och gavs möjlighet till insyn. Det förhållandet att den inbördes viktning av de båda tilldelningskriterierna Totalpris och Kvalitet som skett i SL:s utvärderingsmodell inte uttryckts i procent, kvotdelar eller liknande tillmättes inte någon avgörande betydelse.

I yttrandet står det bland annat: ”Den inbördes viktning av tilldelningskriterierna som gjorts i den utvärderingsmodell som är aktuell i målet kan enligt Konkurrensverkets mening inte anses stå i strid med reglerna i LOU eller artikel 55(2) i försörjningsdirektivet.”

Relaterad information