Information om miljöpåverkan – viktigt ur konkurrenssynpunkt

Publicerad

Konkurrensverket har yttrat sig till Miljödepartementet över Miljömålsberedningens betänkande Minska riskerna med farliga ämnen samt Kemikalieinspektionens rapporter Bättre EU-regler för en giftfri miljö och Handlingsplan för en giftfri vardag.

Konkurrensverket stöder i huvudsak Miljömålsberedningens delbetänkande och Kemikalieinspektionens båda rapporter.

I yttrandet över bättre EU-regler framhåller Konkurrensverket att det för krav som går längre än EU:s lagstiftning inte finns någon entydig nationell rättspraxis och att uttolkningen bör ske på EU-nivå.

Konkurrensverket understryker att en förutsättning för att ställa krav, oavsett karaktär, är att de grundläggande EU-principerna följs.

Konkurrensverket ser positivt på de åtgärder för kompetenshöjning och ökad information, som föreslås i Handlingsplan för en giftfri vardag. Det kan ge företagen bättre möjligheter att följa EU-direktivens krav och övrig kemikalielagstiftning.

Ur konkurrenssynpunkt är det viktigt att alla företag på marknaden får kunskap om ämnens farliga påverkan på människor och miljö och att information om miljövänliga substitut finns tillgänglig.

Relaterad information