Införande av investeringssparkonton

Publicerad

Konkurrensverket ser positivt på förslaget att införa investeringssparkonton.

Att införa investeringssparkonton ökar utbudet av produkter för sparande i finansiella instrument och kommer att kunna bidra till bättre kundrörlighet. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.

Däremot har Konkurrensverket invändningar mot förslaget att finansiella instrument som endast handlas på handelsplattformar inte ska betraktas som investeringstillgångar. Det förslaget riskerar att ge upphov till en snedvridning vad avser tillförseln av kapital till företagen på de olika typerna av handelsplatser. Dessutom innebära det en snedvridning mellan reglerade marknader och handelsplattformar.

Konkurrensverket har i rapporten Åtgärder för bättre konkurrens – konkurrensen i Sverige (Konkurrensverkets rapportserie 2009:4) föreslagit att det bör införas investeringskonton för fondsparande. Konkurrensverket kan konstatera att förslaget i promemorian ligger i linje med det förslaget.

Relaterad information