Högsta förvaltningsdomstolen ger vägledning om upphandlingsreglerna

Publicerad

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom slagit fast vissa principer om tillämpningen av reglerna om upphandlingsskadeavgift. Domen handlar om ett mål mellan Konkurrensverket och fem kommuner i Värmland där verket har haft en skyldighet att ansöka om upphandlingsskadeavgift.

Konsekvenserna av domen är följande:

  •  Det var korrekt av Konkurrensverket att ansöka om upphandlingsskadeavgift, eftersom den tidigare domen i överprövningsmålet medför att Konkurrensverket måste ansöka
  • Den tidigare domen där det har konstaterats att ett avtal som inte är upphandlat ska bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse, är bindande i målet om upphandlingsskadeavgift
  • Domstolen kan dock i målet om upphandlingsskadeavgift besluta att det inte ska utgå någon avgift om det är fråga om ringa fall
  • Högsta förvaltningsdomstolen delar Konkurrensverkets bedömning att sanktionsvärdet i det här fallet mot kommunerna varit lågt, t o m så lågt att domstolen istället ansåg att det var ett ringa fall och att det därför inte var motiverat med en avgift

- Det är positivt att Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att det inte ska göras en förnyad prövning av lagakraftvunna avgöranden, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar.

- Domen illustrerar att det är en ineffektiv ordning att Konkurrensverket inte har möjlighet att avstå från att ansöka om upphandlingsskadeavgift när sanktionsvärdet är så pass lågt att det är fråga om ett ringa fall, och det bör lagstiftaren ändra på, säger Dan Sjöblom.

Bakgrund

Enligt lagen om offentlig upphandling har Konkurrensverket i vissa fall en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om att upphandlande myndigheter ska betala en upphandlingsskadeavgift. En sådan skyldighet inträder bland annat om en domstol har fastställt att ett avtal har slutits genom en otillåten direktupphandling, men avtalet ändå får bestå av tvingande hänsyn till ett allmänintresse. Detta skedde i en dom om överprövning mellan en livsmedelsgrossist och de fem Värmlandskommunerna Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors.

Kommunerna hade påbörjat en annonserad upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, en upphandling som fastnade i en utdragen överprövningsprocess. Efter nästan åtta månaders handläggning i domstolarna tecknade kommunen tillfälliga avtal om leverans av livsmedel till kommunernas skolor och äldreboenden, avtal som endast gällde fram till att den ordinarie upphandlingen kunde slutföras. Även dessa tillfälliga avtal blev föremål för överprövning, och Förvaltningsrätten i Karlstad fann att kommunerna brutit mot lagen när man ingick avtalen, men att avtalen skulle få bestå av tvingande hänsyn till ett allmänintresse.

Upphandlingsskadeavgift kan uppgå till mellan 10 000 och 10 miljoner kronor. Konkurrensverket har inte kunnat göra någon egen bedömning av om kommunerna verkligen hade brutit mot lagen när man slöt de tillfälliga avtalen, eftersom verket måste ansöka om upphandlingsskadeavgift och domen i överprövningsmålet inte kan omprövas i avgiftsmålet. Konkurrensverket ansåg dock att det fanns väsentligt förmildrande omständigheter som gjorde att de avgifter verket krävde uppgick till i sammanhanget mycket låga belopp, mellan 20 000 och 60 000 kronor för respektive kommun. Konkurrensverkets ansökningar bifölls av både förvaltningsrätten och kammarrätten.

Högsta förvaltningsdomstolen har i domen gjort samma bedömning som Konkurrensverket att det inte är möjligt att ompröva den underliggande domen i överprövningsmålet i denna typ av mål om upphandlingsskadeavgift. Högsta förvaltningsdomstolen har också i allt väsentligt instämt i Konkurrensverkets bedömning av vilka omständigheter som varit förmildrande i målet.

Till skillnad från Konkurrensverket har domstolarna emellertid en möjlighet att helt avslå ansökan när sanktionsvärdet är så pass lågt att det är fråga om ett ringa fall. Högsta förvaltningsdomstolen har i domen funnit att det varit fråga om ett sådant ringa fall, varför ansökningarna om upphandlingsskadeavgift har avslagits.

Relaterad information