Högskolans köp av konsulttjänster brott mot upphandlingslagen

Publicerad

Södertörns högskola har brutit mot lagen om offentlig upphandling (LOU) genom att ha köpt organisationskonsulttjänster i strid med villkoren i ramavtalet. Det rör sig därmed om en otillåten direktupphandling konstaterar Konkurrensverket i sitt beslut.

Konkurrensverket startade sin utredning efter att verkets omvärldsbevakning uppmärksammat att media skrivit om högskolans köp av organisationskonsulttjänster.

Högskolan tecknade i november 2011 ett avtal med en leverantör för projektledning inom ett förändringsprojekt på högskolan. Vid slutet av 2011 hade konsultkostnaderna närmat sig direktupphandlingsgränsen.

Högskolan hade ett fortsatt behov av konsulter inom det aktuella projektet och genomförde därför ett avrop från ett ramavtal avseende IT-konsulttjänster. Ett leveransavtal tecknades senare med en ny leverantör, men med den tidigare leverantören som underleverantör. Den utsedda underleverantören var dock aldrig godkänd som underleverantör på ramavtalet.

Det uppdrag som leverantören har utfört är att betrakta som uppdrag som genomförs av organisationskonsulter. Vid en granskning av ramavtalets omfattning kan Konkurrensverket konstatera att det saknas villkor som ger möjlighet att tilldela kontrakt avseende organisationskonsulter.

Högskolans avrop är därför att betrakta som en ny upphandling och ett nytt kontrakt. Eftersom högskolan inte har konkurrensutsatt sitt behov enligt upphandlingslagstiftningen utgör köpet en otillåten direktupphandling.

Högskolan borde redan från början definierat sitt behov och därefter annonserat dessa konsulttjänster.

Senast uppdaterad:

Relaterad information