Granskning av Postens zonprissättning inom vissa postnummerområden

Publicerad

Konkurrensverket har granskat Postens zonprissättning inom fem postnummerområden efter klagomål från CityMail.

Efter utredning konstaterar Konkurrensverket att det inte kommit fram sådana uppgifter som kan styrka att den ifrågasatta utvidgningen av Postens zonprissättning utgör ett missbruk enligt konkurrenslagen.
Konkurrensverket har under utredningen samrått med Post- och telestyrelsen, PTS, som aviserat att de kommer att genomföra en totalöversyn av Postens zonprissättning med stöd av postlagen. Konkurrensverket avskriver därmed ärendet.

Relaterad information