Gör detaljplanearbetet mer effektivt

Publicerad

Konkurrensverket tillstyrker de förslag som regeringens utredning har lagt fram för att korta tiden mellan idé och bostadsbyggande. Konkurrensverket anser samtidigt att det finns utrymme att göra mer för att öka effektiviteten i detaljplaneläggningen och förordar att frågan övervägs i ett vidare perspektiv.

Utredningen Privat initiativrätt – Planintressenters medverkan vid detaljplaneläggning (SOU 2019:9) har haft i uppdrag att bedöma behovet av och förutsättningarna för en privat initiativrätt inom systemet för Plan- och bygglagen (PBL).  Syftet är bland annat att korta tiden mellan idé och bostadsbyggande.

Konkurrensverket tillstyrker de förslag som presenteras i utredningen men menar att det finns utrymme att göra mer för att planprocessen ska ske på ett snabbt, effektivt och förutsägbart sätt. Frågan bör därför övervägas i ett vidare perspektiv än att enbart titta på möjligheten till privat initiativrätt.

Enligt utredningen finns ingen efterfrågan på reformer som ökar möjligheten för enskilda aktörer att utföra uppgifter inom PBL-systemet som innebär myndighetsutövning. Konkurrensverket menar att den privata initiativrätten trots det skulle kunna utvidgas. I likhet med den ordning som råder i Norge skulle till exempel den som tar initiativ till planläggning kunna samråda om ett förslag om detaljplan och få förslaget behandlat av kommunen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information