Garanterad statlig kontroll av miljömärkning ifrågasätts

Publicerad

Konkurrensverket anser att det kan ifrågasättas om statens kontroll kan garanteras om ett partssammansatt organ såsom Miljöstyrningsrådet tar över ansvaret för kriterieutvecklingen av Svanen respektive Blomman med hänsyn till de så kallade Teckalkriterierna.

Det framgår i Konkurrensverkets yttrande över Statskontorets rapport ”Blomman ska märkas. Miljömärkningens organisation och statens framtida roll (2010:8)” där detta bland annat föreslås. I rapporten konstaterar Statskontoret att genomslaget för EU:s miljömärkningssystem Blomman är mycket svagt i Sverige och den nordiska miljömärkningen Svanen gynnas på bekostnad av Blomman, vilket kan strida mot EU-rätten.

Konkurrensverket ställer sig dock positivt till möjligheten att öppna upp marknader för konkurrens samt anser att Statskontorets förslag om ett öppet system för certifiering av Svanen och Blomman bland annat skulle kunna minska kostnader och underlätta för leverantörer att delta i upphandlingar.

Relaterad information