Framtidens betalsystem ska vara icke-diskriminerande

Publicerad

Konkurrensverket framhåller i ett remissvar till regeringen att framtidens generella betalsystem ska tillämpa icke-diskriminerande, objektiva och proportionella tillträdesregler.

Konkurrensverket går emot utredningen och föreslår att Finansinspektionen ska bli tillsynsmyndighet avseende tillträdesreglerna för generella betalsystem.

I sitt svar på Finansinspektionens utredning om genomförande av betaltjänstdirektivet ställer sig Konkurrensverket positivt till formuleringarna i utredningen som handlar om att generella betalsystem ska tillämpa objektiva, icke-diskriminerande och proportionella tillträdesregler. Konkurrensverket beklagar dock att effekterna av de omfattande undantagen från denna regel inte har utretts ur ett konkurrensperspektiv och anser att detta bör göras i det fortsatta beredningsarbetet.

Konkurrensverket tillstyrker lagförslaget som innebär att det även i fortsättningen kommer att finnas en möjlighet att vidaredebitera kostnaderna för betalning till kunderna, vilket i sin tur möjliggör en ökad transparens avseende kostnaderna för olika betalningsmedel.

Konkurrensverket avstyrker förslaget att Konkurrensverket ska vara tillsynsansvarig myndighet för den del av lagförslaget som handlar om tillträde till generella betalningssystem. Konkurrensverket föreslår istället Finansinspektionen som tillsynsansvarig myndighet.

Relaterad information