Förvaltningsrätt på Konkurrensverkets linje – länstrafikbolag döms till böter

Publicerad

Förvaltningsrätten i Umeå har i domar den 26 augusti 2016 beslutat att Länstrafiken i Västerbotten samt Västernorrlands läns Trafik ska betala 1 900 000 kronor respektive 1 700 000 kronor i upphandlingsskadeavgift, vilket var de belopp som Konkurrensverket hade yrkat.

Bakgrunden är att trafikbolagen under 2011 gjorde inköp av biljetthanteringssystem m.m., utan att först konkurrensutsätta köpen. Trafikbolagen har bl.a. hävdat att det rörde sig om en uppgradering av befintliga system och att direktupphandling var tillåtet, dels på grund av tekniska skäl, dels då det förelåg synnerlig brådska att göra inköpen.

Förvaltningsrätten, som ansåg att trafikbolagen kunnat åberopa undantaget för synnerlig brådska, beslutade i december 2014 att avslå Konkurrensverkets ansökningar. Förvaltningsrätten prövade inte om undantaget för tekniska skäl varit tillämpligt.

Konkurrensverket överklagade till kammarrätten, som gick på verkets linje och upphävde förvaltningsrättens dom. Eftersom förvaltningsrätten inte tagit ställning i frågan om tekniska skäl återförvisade kammarrätten målen för prövning av detta i första instans. Trafikbolagen överklagade kammarrättens domar till Högsta förvaltningsdomstolen, som inte meddelade prövningstillstånd.

Förvaltningsrätten har nu kommit fram till att det inte heller förelåg tekniska skäl för en direktupphandling av biljettsystemen och därför bifallit Konkurrensverkets ansökningar fullt ut.

 

Ref. Förvaltningsrätten i Umeå: dom Mål nr 1441-15, 1442-15

Senast uppdaterad:

Relaterad information