Fortsatt svårt att utmana storbankerna

Pressmeddelande

Det är svårt att etablera sig och ta marknadsandelar på den svenska bankmarknaden. Fortfarande är det de fyra storbankerna som kraftigt dominerar. Men innovationer, alternativa finansieringsmöjligheter och ökad internationalisering gör att branschen öppnas för förändringar.

Det framgår av en ny rapport från Konkurrensverket där de fyra svenska storbankerna Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank har granskats. I rapporten ligger fokus på de stora verksamheterna: in- och upplåning, krediter, fonder och livförsäkringar – men även övriga marknader berörs.

De fyra storbankerna har tillsammans en väldigt stark ställning när det gäller in- och upplåning samt kreditgivning. Detta trots att det finns relativt många verksamma aktörer på dessa marknader, vilket tyder på att det fortfarande finns en bristande kundrörlighet. På bolånesidan indikerar storbankernas kraftigt ökade bruttomarginaler de senaste åren att priskonkurrensen kan ha minskat, vilket delvis kan kopplas också till de ökade kapitalkraven.

– Det är viktigt att bevaka aktörerna på en starkt koncentrerad oligopolmarknad, som bankmarknaden är. En försämrad konkurrens på en redan koncentrerad marknad kan drabba kunderna hårt, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Det finns tecken på att storbankernas starka ställning på fondmarknaden i något högre grad utmanas av ökad internationell konkurrens och ökad kundrörlighet. Det har medfört att dominansen för storbankernas fondbolag har minskat något, och att förvaltningsavgifterna generellt har sjunkit på marknaden.

Höga inträdesbarriärer för nya aktörer är fortsatt ett kännetecken för den svenska bankmarknaden, vilket påverkar konkurrenssituationen. Faktorer som nya digitala lösningar och alternativa finansieringslösningar, som går utanför bankerna, är också växande företeelser. Det är viktigt att se till att dessa dynamiska faktorer genomförs på ett sätt som gynnar konsumenterna, i form av ökad konkurrens, men med bevarade garantier för säker hantering av kundernas intressen.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Stefan Åkerblom, sakkunnig ekonom, tfn 076-542 16 14
Johan Hedelin, avdelningschef, tfn 08-700 15 31

Relaterad information