Förslaget om yrkesintroduktion behöver en fördjupad analys

Publicerad

Konkurrensverket efterlyser ett utförligare underlag och en fördjupad konsekvensanalys för bedömning av hur statligt stöd för yrkesintroduktionsanställningar kan komma att påverka konkurrens och ungdomsarbetslöshet.

I ett yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet ställer sig Konkurrensverket positivt till åtgärder som syftar till att få fler ungdomar i arbete.

För att kunna bedöma förslaget om subventionerade yrkesintroduktionsanställningar och vilken inverkan dessa kan ha på ungdomsarbetslösheten och konkurrensen mellan företag behövs dock ett mer utförligt underlag. Osäkerhet råder kring förslagets effekter på ungdomsarbetslösheten och Konkurrensverket menar även att det kan finnas en viss risk för så kallade tröskeleffekter.

Konkurrensverket betonar att statligt stöd för yrkesintroduktionsanställningar kan klassas som en statsstödsåtgärd, vilken kan innebära en risk för snedvriden konkurrens, där en del företag gynnas framför andra företag.

Förslaget om statligt finansiellt stöd är ett resultat av trepartssamtalen, som initierats för att förbättra arbetsmöjligheterna för ungdomar och andra grupper med svag förankring på arbetsmarknaden.

Konkurrensverket har inga synpunkter på förslaget om avskaffande eller reducering av arbetslöshetskassornas arbetslöshetsavgift.

Relaterad information