Förslag om förbud mot orättvisa handelsmetoder bör övervägas ytterligare

Publicerad

Konkurrensverket anser att effekterna av att införa mer långtgående regelverk än vad som krävs av direktivet om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan bör analyseras djupare. Det gäller också flera av de andra förslagen i promemorian.

I promemorian Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan (Ds 2019:19) föreslås hur direktivet ska genomföras i svensk lag. Direktivet innehåller en rad förbud mot vissa handelsmetoder. Syftet är att stärka leverantörsledets ställning i förhållande till köparledet.

Konkurrensverket anser att promemorians förslag om en reglering som i vissa avseenden går utöver direktivets tillämpningsområde kräver ytterligare överväganden för att kunna genomföras.

Konkurrensverket delar inte bedömningen att regeringen bör utse Konkurrensverket att utöva tillsyn över reglerna i den nya lagen. Ett sådant tillsynsuppdrag skiljer sig i väsentliga avseenden från Konkurrensverkets grundläggande generella uppdrag att verka för en effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna på alla marknader. Konkurrensverket bedömer att förtroendet för verket som en objektiv tillsynsmyndighet på konkurrensområdet kan komma att skadas om Konkurrensverket dessutom har ett uppdrag med ett helt annat syfte, nämligen att stärka leverantörers konkurrenskraft inom en specifik sektor. Sammantaget anser Konkurrensverket att nackdelarna med att verket anförtros uppgiften är så pass stora att den i stället bör ges till en sektorsmyndighet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information