Forskningsstöd till matkonkurrens och effektivare upphandlingar

Publicerad

Konkurrensen inom livsmedelsmarknaden och effektivare offentlig upphandling. De båda områdena ska nu belysas ytterligare tack vare Konkurrensverkets forskningsanslag.

Professor Lennart Hjalmarsson, Göteborgs universitet, ska genomföra ett forskningsprojekt om konkurrensen inom livsmedelsmarknaden i Sverige. Detta är ett område som är angeläget att belysa, eftersom vi alla är konsumenter på denna marknad och berörs av hur konkurrensen fungerar. Hur konkurrensen inom sektorn påverkas av plan- och bygglagen är en aspekt som kan komma att tas upp.

Anders Lunander, Örebro universitet, får medel för att studera effekterna av så kallade kombinatoriska anbud vid offentlig upphandling. Det innebär att en anbudsgivare kan lämna anbud på enstaka delar eller på olika kombinationer av kontraktet och då ge ett samlat ”paketbud”.

Konkurrensverket fördelar medel till forskning inom det konkurrenspolitiska området, inklusive frågor om upphandling och statsstöd. På detta sätt bidrar vi till att öka kunskapen kring hur olika företeelser på dessa områden påverkar samhällsekonomin.

Relaterad information