Forskningsrapport om kollektivavtal och kollektivavtalsvillkor i offentlig upphandling

Publicerad

Andrea Sundstrand har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, utrett i vilken utsträckning det är möjligt för upphandlande myndigheter att ställa krav på kollektivavtal eller på andra arbetsrättsliga villkor i syfte att skydda arbetstagarna från orimliga löner och osäkra anställnings- och arbetsförhållanden.

Slutsatserna i rapporten pekar på att det i dagsläget inte är möjligt att ställa krav på att företagen ska ha kollektivavtal i samband med offentliga upphandlingar. Det är däremot möjligt att ställa krav på att företagen uppfyller vissa villkor i kollektivavtalen.

På den svenska arbetsmarknaden tillämpas vad som kallas för den svenska modellen vilket innebär att det utan inblandning av staten och lagstiftaren är arbetsmarknadens parter som, utöver gällande lagstiftning, tillsammans kommer överens om arbetsvillkoren för olika branscher. I Sverige regleras således minimilöner och olika lönevillkor genom kollektivavtal.

Situationen kan öppna för så kallad social dumpning, vilket bland annat
innebär att arbetsgivare anställer arbetstagare men inte betalar sociala
avgifter och skatter för dessa och därmed kan konkurrera ut seriösa företag.

Relaterad information