Forskningsrapport om erfarenheter av särredovisning av kostnader i kommunal verksamhet

Publicerad

Att särredovisa kostnader inom en kommunal förvaltning kan vara viktigt för att få information om vad vissa verksamheter faktiskt har kostat. Sådan kunskap kan vara viktig när myndigheter, politiker, medier eller andra aktörer behöver uppgifter om vad ett specifikt kalkylobjekt, till exempel en process eller en viss produkt, har kostat.

Lektor Carl-Johan Petri och professor Nils-Göran Olve har samlat konkreta empiriska erfarenheter av särredovisning av kostnader i kommunala verksamheter. Uppdraget har genomförts inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning.

I rapporten lyfts goda exempel på särredovisning fram från sju svenska kommuner. De undersökta kommunerna har alla stor erfarenhet av uppföljning och analys.

Studien visar att samtliga undersökta kommuner kan upprätta kostnadskalkyler utöver de kalkyler som genomförs på löpande och rutinmässig basis.

Av rapporten framgår också att kommunernas särredovisning kan skilja sig åt i kvalitet och engagemang beroende på om de efterfrågas av interna aktörer i kommunen eller av externa aktörer som exempelvis myndigheter, medborgare eller massmedier.

Konkurrensverket har beställt och finansierat rapporten men författarna ansvarar själva för slutsatserna.

Senast uppdaterad:

Relaterad information