Forskning om läkemedelspriser, fri handel och kvalitet i omsorgen

Publicerad

Tre nya forskningsprojekt kan nu startas då de beviljats finansiering av Konkurrensverket. Projekten handlar om kvalitet inom äldreomsorg, prissättning av läkemedel respektive skärningspunkten mellan konkurrensrätt, immaterialrätt och fri handel.

Tillsammans får de tre projekten drygt 1,2 miljoner kronor. Samtidigt har sex pågående forskningsprojekt beviljats fortsatt finansiering på drygt 3,9 miljoner kronor.

Äldrevård och städtjänster

Hur ska man göra för att på bästa sätt tillhandahålla offentliga tjänster? Om detta ska Sofia Lundberg, Umeå universitet, forska. Studien har rubriken ”Konkurrens, kvalitet och favorisering i tillhandahållandet av offentlig service”. Hon ska genom tre empiriska delprojekt titta på hur tillhandahållandet av offentliga tjänster utformas för att öka effektiviteten och därmed välfärden i samhället.

De områden som ska studeras är äldrevård och städtjänster och vilken betydelse olika typer av konkurrensutsättning (traditionella upphandlingar och kundvalsmodeller) har på kvalitet och för möjligheten att favorisera vissa anbudsgivare.

– Detta projekt berör två områden som är intressanta och prioriterade hos Konkurrensverket, upphandling och hälsosektorn. Jag tror att studien kan leverera intressanta resultat, säger Josefin Nilsson, sekreterare i Rådet för forskningsfrågor och föredragande på Konkurrensverket.

Priser på utbytbara läkemedel

Johan Stennek, Göteborgs universitet, har beviljats finansiering för ett projekt med rubriken ”Does Reference Pricing and Mandatory Substitution Reduce Medical Costs?” Han kommer att undersöka två aspekter av byte av föreskriven medicin mot generika (andra likvärdiga preparat), dels hur bytet till generika påverkats av referensprissättning och obligatorisk läkemedelssubstitution, dels en teoretisk analys av hur priskonkurrens på apoteksmarknaden påverkats av läkemedelssubstitution.

I projektet ingår en fältstudie för att undersöka vilken slags information apotekspersonalen bör ge för att uppmuntra kunderna att byta till generika.

– Detta projekt rör ett högaktuellt område, inte minst i ljuset av den pågående reformeringen av apoteksmarknaden, säger Josefin Nilsson.

Immaterialrätt, konkurrensrätt och fri rörlighet

Hans Henrik Lidgard, Lunds universitet, kommer att forska på frågor som ligger i skärningspunkten mellan immaterialrätten, konkurrensrätten och fri rörlighet av varor. Rubriken på projektet är ”IPR, Competition and Free Movement of Goods”.

Mot bakgrund av rättsutvecklingen i EU och USA ska han göra en sammanställning av hur detta gränsland bör hanteras legalt. Anslaget i studien ska vara rättsdogmatiskt med en komparativ inriktning och slutsatserna kommer att prövas med rättsekonomisk metod.

– Skärningspunken mellan immaterialrätt och konkurrensrätt är ett spännande område, menar Josefin Nilsson. Projektets resultat kan komma att utgöra ett viktigt bidrag till den rättsvetenskapliga doktrinen inom området.

Riksdagen har anslagit medel som Konkurrensverket, i samarbete med Rådet för forskningsfrågor, varje år delar ut till olika forskningsprojekt som är särskilt intressanta ur ett konkurrens- eller upphandlingsperspektiv.

För ytterligare information, kontakta:
Josefin Nilsson, sekreterare i Rådet för forskningsfrågor, tfn 08-700 16 66
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 073-773 15 80

Relaterad information