Förlängt avtal var ny upphandling menar Konkurrensverket

Publicerad

Karolinska Universitetssjukhusets, som är en del av Stockholms läns Landsting, överenskommelse att förlänga och göra tillägg i ett tidigare avtal var i själva verket ett helt nytt kontrakt och en ny upphandling. Det menar Konkurrensverket i ett yttrande till Länsrätten i Stockholms län.

I Stockholms läns sjukvårdsområde med bl.a. Universitetssjukhusen i Huddinge och Karolinska används ett elektroniskt journalsystem ägt av Profdoc Care AB. Ett avtal om att använda journalsystemet ingicks 1996. Därefter omförhandlades avtalet 1998 och 2002. År 2005 träffades ett avtal om förlängning och tillägg av 2002 års avtal.

Lorensbergs Communication AB ansökte om överprövning. Länsrätten i Stockholms län fann att 1998 års och 2002 års avtal var otillåtna direktupphandlingar. Kammarrätten i Stockholm bedömde emellertid att länsrätten varit förhindrad att överpröva 1998 års och 2002 års avtal. Detta eftersom 7 kap. 1 § LOU i dess då gällande lydelse innebar att överprövning bara kunde ske till dess att avtal ingåtts.  Då kammarrätten fann att länsrätten inte prövat bland annat 2005 års avtal återförvisades målet till länsrätten.

Länsrätten har begärt ett yttrande från Konkurrensverket och har särskilt frågat efter hur 2005 års avtal förhåller sig tidigare avtal om journalsystemet från 1996, 1998 och 2002 som inte längre är överprövningsbara.

Enligt Konkurrensverket finns inget hinder mot att beakta omständigheterna då de tidigare avtalen tecknades eller deras innehåll. Konkurrensverket har särskilt tittat på om 2005-års avtal i själva verket utgör en avtalsförlängning eller ett tilläggsavtal som är förenlig med LOU. En förutsättning är att förlängningen föreskrevs i det ursprungliga upphandlingskontraktet och också var med i annonsen eller förfrågningsunderlaget. Om så inte var fallet och om det inte heller fanns förutsättningar enligt LOU att direkttilldela kontraktet enligt något av LOU:s icke-annonserade undantagsförfaranden är avtalsförlängningen, enligt Konkurrensverket, att anse som en ny upphandling och ett nytt kontrakt. Motsvarande bör, enligt Konkurrensverket, gälla för tilläggsavtal efter förhandlad upphandling utan föregående annonsering.

Konkurrensverket bedömer att 2005 års avtal enligt föreliggande utredning i målet är att anse som ett nytt kontrakt och en ny upphandling. Såvida Stockholms läns sjukvårdsområde inte kan visa att det funnits förutsättningar enligt LOU att direkttilldela 2005 års avtal enligt något av lagens icke-annonserade undantagsförfaranden utgör det en otillåten direktupphandling.

Relaterad information