Föreslagna regler kan hindra konkurrens inom kollektivtrafiken

Publicerad

En fortsatt konkurrensutsättning av den lokala kollektivtrafiken är bra. Samtidigt är det viktigt att inte ge de myndigheter som ansvarar för kollektivtrafiken större inflytande över marknaden än nödvändigt.

I ett yttrande till regeringen säger Konkurrensverket att ett framtida regelverk inte får begränsa  konkurrensen på hela persontransportmarknaden och stå i vägen för nya trafiklösningar till nytta för resenärerna.

I sitt yttrande över utredningen ”En ny kollektivtrafiklag” är Konkurrensverket positivt till att göra det möjligt för fler företag att etablera sig inom kollektivtrafiken. Däremot ifrågasätter Konkurrensverket den modell för ett sådant öppnare marknadstillträde som föreslås och reser frågor om den kommer att fungera som avsett och ge företagen praktiska förutsättningar att etablera sig på marknaden.

I sitt remisvar vill Konkurrensverket att det sätts gränser för det offentliga åtagandet. Några sådana gränser finns inte i utredningens förslag som istället innebär att mandatet för de lokala myndigheter som föreslås ha hela ansvaret för kollektivtrafiken blir alltför vidsträckt och samtidigt otydligt.

Konkurrensverket är också kritisk till förslaget att de lokala trafikmyndigheterna vid upphandling av sjukresor och färdtjänst ska kunna ställa krav om att leverantörerna också ska tillhandahålla privatresor med taxi. Konkurrensverket pekar på att ett sådant krav kan verka diskriminerande och därför vara oförenligt med de EG-rättsliga principerna för offentlig upphandling.

Relaterad information