Förändring, utveckling och framåtblick

Publicerad

I Konkurrensverkets årsredovisning för 2015 finns flera exempel på lagtillämpning, förslag och åtgärder som genomförts för att driva utvecklingen framåt för att nå visionen: ”Välfärd genom väl fungerande marknader”.

Konkurrensverket har på flera olika sätt aktivt arbetet för att bidra till den svenska och internationella utvecklingen inom konkurrens- och upphandlingsområdet. Arbetet med att verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet och en effektiv offentlig upphandling har haft positiva effekter.

Nästan alla upphandlande myndigheter, eller nio av tio, som Konkurrensverket krävt på böter/upphandlingsskadeavgift har gjort organisatoriska förändringar, eller ändrat i sina rutiner, för att undvika att göra fel framöver.

Konkurrensverket har byggt upp och samlat ett nationellt upphandlingsstöd, och i september överlämnades ansvaret för denna stödfunktion till den nya Upphandlingsmyndigheten.

Arbetet på konkurrensområdet har varit inriktat på lagtillämpning och tillsyn, vilket resulterat i flera viktiga beslut till nytta för konsumenterna och marknadens aktörer.

Under det kommande året väntar nya utmaningar och förutsättningar. Fortsatt arbete stärkt beslutanderätt för Konkurrensverket och konkurrensmyndigheterna i EU och en ny upphandlingslagstiftning är exempel på detta.

Tillsammans med årsredovisningen för 2015 har Konkurrensverket även lämnat in en redovisning av miljöledningsarbetet för 2015 och budgetunderlaget för 2017–2019 till regeringen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information