Fler ska kunna leverera till försvaret

Publicerad

Det är positivt att öka konkurrensutsättningen inom försvaret. Till exempel är det positivt om fler företag, även små, får större möjligheter att lägga anbud vid upphandlingar. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.

Konkurrensverket har yttrat sig över betänkandet från Försvarsstrukturutredningen (SOU 2011:36).

Utredningen har lämnat förslag till åtgärder som är ägnade att leda till en effektivare materiel- och logistikförsörjning och minskade kostnader. Det innebär bland annat att en ny struktur införs för de verksamheter som omfattas av begreppet försvarslogistik. Ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan Försvarsmakten som beställare och Försvarets Materielverk (FMV) som utförare renodlas.

Detta förväntas enligt utredningen ge ökade möjligheter till konkurrensutsättning och alternativa kommersiella lösningar vilket Konkurrensverket bedömer som positivt. I remissvaret riktar Konkurrensverket också uppmärksamheten på ett flertal frågor som har bäring på upphandling av försvarslogistik m.m..

Relaterad information