Fler myndigheter går över till elektronisk upphandling

Publicerad

Konkurrensverket har på uppdrag av regeringen tagit fram en nulägesbeskrivning som omfattar i vilken utsträckning upphandlande myndigheter i Sverige idag använder sig av elektronisk upphandling och vilka hinder som står i vägen för att fullt ut realisera obligatoriet om upphandling med elektroniska medel.

Den enkätundersökning som Konkurrensverket genomfört visar att Sverige har mycket goda förutsättningar att kunna uppfylla obligatoriet. 81 % av upphandlande myndigheter har redan idag infört elektronisk upphandling, vilket är en ökning från 2012 då siffran var 73 %. De allra flesta använder sig av e-tjänster så som elektroniska upphandlingssystem eller -plattformar. Av de 19 % som idag inte använder sig av elektronisk upphandling är 7 % i startgroparna för att införa detta inom två år.

Enkätundersökningen visar att det är de mindre upphandlande myndigheterna som inte anser sig ha resurser att införa nya system som är i behov av stödinsatser inför obligatoriet. Det beror på att mindre upphandlande myndigheter genomför få upphandlingar och har därför svårt att motivera de investeringar som behöver göras. Vissa upphandlande myndigheter uttrycker även tveksamheter ifråga om säkerheten i elektroniska system för vissa typer av upphandlingar, varför man föredrar att fortsätta ta in anbud på papper i dessa upphandlingar.

Konkurrensverket gör bedömningen att dessa upphandlande myndigheter antingen kan uppfylla obligatoriet genom att ta emot anbud via e-post på ett strukturerat sätt eller ansluta sig till ett inköpssamarbete eller genom att låta en upphandlingscentral ta hand om deras upphandlingar. Detta eftersom volymen av upphandlingar som genomförs i sådana samarbeten direkt skapar behovet av att genomföra upphandlingar genom e-upphandling, förmodligen då också med hjälp av en mera avancerad e-tjänst. Undersökningen visar att denna möjlighet används av fler och fler mindre upphandlande myndigheter.

Relaterad information