Fem miljoner till forskning om konkurrens och upphandling

Pressmeddelande

Hur upplever privata företag att kommunerna ägnar sig åt verksamhet som begränsar konkurrensen? Det är ett av de områden som Konkurrensverket ger forskningsbidrag till.

I år delar Konkurrensverket ut drygt fem och en halv miljoner kronor till nio nya forskningsprojekt och lika många som får fortsatt finansiering. Avsikten med att stödja forskningen är att öka och sprida kunskapen om konkurrens- och upphandlingsfrågor.

- För att förstå hur marknader, konsumenter och företag fungerar är det nödvändigt att öka kunskapen med hjälp av forskning, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Årets forskningsbidrag går till projekt av vitt skilda slag. Ett projekt är att se på kvalitetsuppföljning av upphandlad äldreomsorg. Uppdraget ska utföras av Ulrika Winblad Spångberg vid Uppsala universitet. Det finns en svårighet i att precisera vilka resultat som utföraren förväntas uppnå, och den frågan ska nu studeras närmare.

Ett annat projekt har rubriken ”Marknadsstaten och valfrihetssystemen”. Det är Tobias Indén vid Syddansk universitet som leder det arbetet. Bland annat ska danska och svenska valfrihetssystem studeras för att utröna hur marknadens funktionssätt påverkas i olika situationer.

Mattias Lundbäck vid Ratio får bidrag för att forska på förekomsten av kommunala bolag på konkurrensutsatta marknader. Bland annat ska en enkät göras hos privata företag för att kartlägga hur de upplever konkurrens från kommunala företag.

Andra områden som för forskningsbidrag från Konkurrensverket är marknadsmakt och pris på den svenska livsmedelsmarknaden med kaffe som exempel. Offentliga organisationers styrning av underleverantörer vid offentlig upphandling är ett annat projekt.

- De olika forskningsprojekten vi nu ger bidrag till uppvisar en bred bukett av ansatser för att öka kunskapen. Avsikten är att öka förståelsen för olika processer, och därmed få väl fungerande marknader, säger Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80, eller 076-542 15 80
Josefin Nilsson, konkurrenssakkunnig, tfn 08-700 16 66

Relaterad information